بوبین

بوبین سیم پیچی است که به دور یک هسته پیچیده شده است و با اتصال به جریان الکتریکی میدان مغناطیسی تولید می کند.

لوازم جانبی کنتاکتور - بوبین